Facebook   Twitter   Youtube   RSS
Избори -

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 г.

Извадка от Изборен кодекс на Република България
.......................
Раздел V.  Отразяване на предизборната кампания от търговските електронни медии
.......................
Чл. 198. (1) Във връзка с предизборната кампания електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, може да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.
(2) В търговска реклама се забранява да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.
(3) Търговските електронни медии по ал. 1 може да предоставят време за платено отразяванена предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени.
.............
(5) Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия по ал. 1 не по-късно от 40 дни преди изборния ден. ЗАПЛАЩАНЕТО се извършва ПРЕДВАРИТЕЛНО.
(6) Условията, редът и тарифите по ал. 4 се изпращат на Сметната палата и се предоставят на Централната избирателна комисия – за електронна медия с национален обхват, и на районните избирателни комисии, съответно на общинските избирателни комисии – за електронна медия с регионален и местен обхват, не по-късно от откриване на предизборната кампания. 
Право на отговор
Чл. 199. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва без коментар.

 

Тарифа за провеждане на предизборната кампания в Телевизия Враца

Тарифа за провеждане на предизборната кампания в радио HOT FM

Тарифа за провеждане на предизборната кампания на сайта на Телевизия Враца