Facebook   Twitter   Youtube   RSS
ЕВРО ИЗБОРИ 2019

Избори за Европейски парламент 2019 г.


Извадка от Изборен кодекс на Република България
.......................
Раздел V.  Отразяване на предизборната кампания от търговските електронни медии
.......................
Чл. 198. (1) Във връзка с предизборната кампания електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, може да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.
(2) В търговска реклама се забранява да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.
(3) Търговските електронни медии по ал. 1 може да предоставят време за платено отразяванена предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени.
.............
(5) Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия по ал. 1 не по-късно от 40 дни преди изборния ден. ЗАПЛАЩАНЕТО се извършва ПРЕДВАРИТЕЛНО.
(6) Условията, редът и тарифите по ал. 4 се изпращат на Сметната палата и се предоставят на Централната избирателна комисия – за електронна медия с национален обхват, и на районните избирателни комисии, съответно на общинските избирателни комисии – за електронна медия с регионален и местен обхват, не по-късно от откриване на предизборната кампания. 
Право на отговор
Чл. 199. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва без коментар.

 

Тарифа за провеждане на предизборната кампания в Телевизия Враца

Тарифа за провеждане на предизборната кампания в радио HOT FM

Тарифа за провеждане на предизборната кампания на сайта на Телевизия Враца