Facebook   Twitter   Youtube   RSS

Уведомление във връзка с настъпилите форсмажорни обстоятелства на 5 срещу 6 февруари 2020 г.,

Уважаеми абонати на „Михайлов ТВ“ ООД,

във връзка с настъпилите форсмажорни обстоятелства на 5 срещу 6 февруари 2020 г., Ви уведомяваме, че имаме временни затруднения с предоставяне на услугите: кабелна телевизия и интернет в отделни райони в гр. Враца и околни села.

Настъпилите извънредни обстоятелства вследствие  на падналия в големи количества тежък мокър сняг, последващо обледеняване на кабелната електронно съобщителна оптична мрежа, събаряне на дървета и електрически стълбове в региона, флуктуации в електрозахранването водещо до токови удари и повреда на активни устройства по мрежата и др. са по същество външни причини независещи от Оператора.

Съгласно Общите условия на фирмата, по-точно съгласно Чл.10.9.ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при повреди, възникнали в резултат от природни бедствия и Чл.10.11.ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при възникване на извънредни обстоятелства, в резултат на които МРЕЖАТА е претърпяла повреди и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да ползва частично или напълно УСЛУГИТЕ - предмет на настоящите Общи условия.

Въпреки това, ще направим известна финансова компенсация за нашите абонати. Уверяваме ви, че са мобилизирани всички човешки и технически ресурси за справяне с последиците от бедствието и възможно най-скоро очакваме проблемите да бъдат отстранени.

Владимир Михайлов
Управител