Facebook   Twitter   Youtube   RSS

Продаването на катализатори ще става само с документ за произход

Правителството одобри промени в нормативни актове, които отстраняват непълноти при транспониране на европейското законодателство в областта на управлението на отпадъци.

Промяна в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства поставя краен срок за употребата на олово в системи с високо напрежение над 75 V, които се използват само за задвижване в превозни средства от категории M1 и N1. Това означава, че в електромобили от тези категории, чийто тип е одобрен след 1 януари 2019 г., не може да се използват оловни акумулаторни батерии за задвижването им. Оловото, живакът, кадмият и шествалентният хром са забранени в материалите, като се прави изключение само за случаи, когато тези метали не може да бъдат заменени.

С постановлението се ограничават умишленото премахване и кражбите на катализатори, предавани като отпадък заради съдържащите се в тях ценни метали. Въвежда се изискване предаването и приемането на отработен катализатор, отделен от МПС, да става само с декларация за произход, попълнена от собствениците.

Одобрени са и промени в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъци, които са в изпълнение на целта за намаляване на количеството депонирани биоразградими отпадъци с 35% до 2020 г.

Правителството одобри и проект за промени на Закона за управление на отпадъците, с който се въвеждат европейски хармонизирани критерии за опасното свойство HP 14 „Токсични за околната среда“, съгласно европейски регламент от 2017 г.

С промените в българското законодателство се регламентират свойствата, определящи отпадъците като опасни. Това ще позволи да се избегне прилагането на различни критерии за определянето на опасното свойство „Токсични за околната среда“ в нашата страна и в другите държави членки и ще отпадне необходимостта за повторното му определяне при трансграничен превоз на отпадъците. Избягва се и рискът за околната среда, защото се отнема възможността даден отпадък, определян като токсичен по хармонизираните критерии, да се бъде посочен като нетоксичен в нашата страна.

С настоящия ЗИД на ЗУО се въвеждат и разпоредби, свързани със законодателните предложения на ЕК в пакета „Кръгова икономика“. Поставят се основите на система за събиране на отпадъци от текстил, с което ще се осигури поетапно увеличение на целите по рециклиране и оползотворяване на отпадъците.

https://offnews.bg

23-05-2018 | виж всички новини | 

Добави коментар

Коментари